[W3] Căn chỉnh lề (Margin) trong Word 2010

Bạn cần căn chỉnh lề trong Word 2010 theo một tiêu chí nào đó để phù hợp với yêu cầu thực tế. Sau đây, tôi xin trình bày các bước để thực hiện việc căn chỉnh đó
Bước 1: Nhấp chuột vào Margin trong nhóm Page Setup của thẻ Page Layout trên ribbon menu

Bước 2: chọn các mẫu định dạng có sẵn hoặc vào Custom Margin để hiệu chỉnh theo ý muốn --> OK

 • Top: Trên
 • Bottom: Dưới
 • Left: Trái
 • Right: Phải
 • Gutter: gáy
 • Gutter position: vị trí đóng gáy
 • Orientation: hướng giấy
  • Potrait: dọc
  • Landscape: ngang
 • Pages: lựa chọn có áp dụng nhiều trang hay không
 • Appy to: Phạm vi áp dụng
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress