[W7] Đánh số thứ tự và tạo hoa thị trong Word 2010

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc định dạng đánh số thứ tự và tạo hoa thị trong Word 2010
Đánh số thứ tự
Bước 1: Chọn văn bản cần thực hiện định dạng

Bước 2: Vào lệnh Numbering trong nhóm Paragraph của thẻ Home và chọn kiểu đánh số thích hợp hoặc chọn các tùy chọn khác

Change List Level: thay đổi cấp độ của danh sách
Define New Number Format...: định nghĩa một định dạng số mới
Set Numbering Valuer...: cài đặt lại giá trị của số

Hoa thị (Danh sách không có thứ tự) 
Bước 1: Chọn văn bản cần thực hiện định dạng

Bước 2: Vào lệnh Bullet trong nhóm Paragraph của thẻ Home và chọn kiểuđánh số thích hợp hoặc chọn các tùy chọn khác

Change List Level: Thay đổi cấp độ củadanh sách
Define New Bullet...: định nghĩa một kiểu dáng mới cho danh sách không có thứ tự
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress