MOS - Bộ câu hỏi GMetrix for Office 2010

Bộ tài liệu hỗ trợ ôn luyện bài thi MOS phiên bản Office 2010 cấp độ Specialist ở 3 nội dung: Word, Excel, PowerPoint.
Tài liệu này được khuyến kích sử dụng kèm với ứng dụng GMetrix của Certiport phát hành. Tác giả đã tổng hợp lại các câu hỏi trong ứng dụng GMetrix theo từng bài Testing nhằm giúp người học dễ ôn tập ơn.
 
Trọn bộ video thực hành với GMetrix: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKi7nYUnmXTiXxv8NeBpcHQlhOI7s1VkT


hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress