IU01 - Hiểu biết về CNTT cơ bản

Tài liệu học tập về CNTT cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014
Đang cập nhật
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress