Outlook - Thay đổi đường dần mặc định chứa các tập tin đính kèm khi lưu trên Microsoft Outlook 2010

Hiện nay Office 2010 đã quá quen thuộc với người sử dụng với các ứng dụng văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, Outlook,...
Thông thường khi sử dụng tính năng "Save As" để lưu một tài liệu đính kèm trong Outlook thì chúng sẽ được lưu tại thư mục Documents trên máy tính của bạn. Nhưng nếu muốn thay đổi thư mục này thì ta hoàn toàn có thể thực hiện được theo các bước hướng dẫn sau:
Bước 1: Vào Run, gõ Regedit, rồi nhấn Enter
Bước 2: Tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options, tạo một khóa mới New --> String --> DefaultPath
Sau đó nhập đường dẫn mà bạn muốn (Z:\Download) rồi nhấp OK

Sau khi hoàn thành các thiết lập, khởi động lại Outlook để cài đặt mới có hiệu lực. Kể từ lúc này, khi bạn tải tài liệu đính kèm thì chúng sẽ được lưu trữ tại thư mục mới có đường dẫn như bạn đã chọn ở trên.
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress