Excel - Định dạng dữ liệu theo nhóm trên các dòng dữ liệu

Nếu làm việc với số lượng lớn các dòng dữ liệu trên Excel, bạn thường hay có thói quen là đánh dấu các dòng dữ liệu cùng nhóm một bằng một định dạng nào đó. Bài viết này sẽ giúp bạn định dạng một cách nhanh chóng thông qua Conditional Formatting.

Ý tưởng:

Xây dựng một cột mới để gán số thự tứ các nhóm.
Gán số thứ tự chẵn một định dạng, thứ tự lẻ một định dạng.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đối với bảng dữ liệu minh họa, gán giá trị 0 tại ô F1, tại ô F2 nhập công thức =IF(E2=E1,F1,F1+1) ta sẽ được dữ liệu như hình sau:

Bước 2: Sử dụng Conditional Formatting để gán định dạng cho các dòng có số thứ tự chẵn, lẻ với các định dạng khác nhau.

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress