Cách thay đổi thiết lập định dạng số, ngày, giờ, tiền tệ trong Windows 7

Để có thể nhập liệu dữ lieu ngày tháng theo định dạng dd/mm/yyyy thì chung ta phải thay đổi Thiết lập mặc định trong Windows. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi Thiết lập nói trên
Mặc định Windows Thiết lập định dạng ngày tháng năm là MM/dd/yyyy nhưng "xu hướng" thao tác với dữ liệu ngày tháng năm của chúng ta sẽ là dd/mm/yyyy nên chúng ta phải thay đổi lại thiết lập này cho phù hợp.
 
Các bước thao tác như sau:
 
Bước 1: Truy cập vào Control Panel (Start --> Control Panel)
 
 
Bước 2: Chọn Regional and Language
 
 
Bước 3: Chọn Additional settings...
 
 
Bước 4: Chọn thẻ Date và Thiết lập định dạng dd/mm/yyyy tại Short date rồi chọn OK
 

Các thiết lập trong hộp Thoại customize Format:

  • Numbers: thay đổi các thiết lập về dữ liệu số
  • Currency: thay đổi các thiết lập về dữ liệu tiền tệ
  • Time: thay đổi các thiết lập về dữ liệu thời gian
  • Date: thay đổi các thiết lập về dữ liệu ngày tháng năm

 

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress