Vui lòng chọn thông tin bên dưới để tiến hành tra cứu
Ngày thi:
Địa điểm:
 
Lưu ý:
  1. Nhập chính xác MSSV để tra cứu điểm các bài tập quá trình của môn học bao gồm các bài kiểm tra tại lớp, bài tập về nhà, điểm cộng, điểm chuyên cần,...
  2. Tùy theo trường, hệ đào tạo, lớp học mà số cột điểm sẽ là khác nhau
  3. Điểm được công bố trên lớp và trên trang thông tin của Phòng Đào Tạo là điểm chính thức.
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress