Tài liệu học tập môn THVP(v2003)

Nội dung môn học THVP version Office 2003 + Windows XP. Các bạn download các file đính kèm về tham khảo.
Lý thuyết
Bài tập trong lớp
Bài tập về nhà
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress