[W10] Tạo chữ Drop Cap trong Word 2010

Nếu bạn muốn tìm hiểu và xem cách thực hiện định dạng chữ Drop Cap trong Word 2010 đơn giản như thế nào thì cùng xem bài viết sau đây:
Bước 1: Chọn ký tự hoặc từ cần tạo Drop Cap

Bước 2: Chọn lệnh Drop Cap trong nhóm Text của thẻ Insert rồi chọn các chức năng tương ứng.

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress