Những tính năng bổ sung trên Cisco Packet Tracer 6.2

Cisco Packet Tracer là một công cụ mô phỏng mạng mạnh mẽ. Phiên bản mới của nó mới được phát hành gần đây, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm với công cụ này, bởi một số tính năng mới được thêm vào đó cũng như các lỗi của phiên bản trước đã được vá.

Cisco Packet Tracer là một công cụ mô phỏng mạng mạnh mẽ. Phiên bản mới của nó mới được phát hành gần đây, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm với công cụ này, bởi một số tính năng mới được thêm vào đó cũng như các lỗi của phiên bản trước đã được vá. Giống như các phiên bản trước đó nó phát hành phiên bản dành cho người học.

Một số tính năng mới trong Cisco Packet Tracer 6.2
  • Một số thiết bị mới được thêm vào như Cisco 819 router, Cell tower, CO Server, Sniffer
  • Nó tăng cường khả năng để thêm các thiết bị trong giao diện vật lý trực tiếp.
  • Máy chủ HTTP hỗ trợ Javascript và CSS
  • Máy chủ FTP có thể quản lý các tập tin sử dụng trong HTTP server
Hãy tải về phiên bản thích hợp tại đây:
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress