[Windows Server 2012] - Cài đặt Additional Domain Controller thông qua IFM

Là một chuyên viên quản trị hệ thống mạng, những gì sẽ xảy ra khi chúng ta nhận được yêu cầu từ cấp trên cần triển khai một Domain Controller ở một site khác, trong khi dữ liệu của tập tin ntds.dit thì quá lớn và băng thông đường truyền WAN của chúng ta rất chậm? Để giải quyết vấn đề trên, chúng ta có thể triển khai thêm một DC bằng cách sử dụng phương pháp cài đặt từ phương tiện truyền thông (IFM-Install From Media).


I.TỔNG QUAN

  • Khi chúng ta cài đặt Active Directory Domain Services (AD DS) bằng cách sử dụng IFM sẽ giảm băng thông trong suốt quá trình cài đặt.
  • IFM đòi hỏi các yêu cầu sau:
  • Không thể sử dụng IFM để tạo DC đầu tiên trong miền.
  • Media phải được tạo bởi DC trong cùng miền.
  • Nếu DC mà chúng ta chứa Global Catalog (GC) thì media phải được tạo từ DC chứa GC.
  • Đểc cài DC là một Domain Name System (DNS), chúng ta phải tạo media trên DC là DNS server trong domain.

II. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH

Bài viết này sẽ trình bày các bước cơ bản sử dụng tiện ích ntdsutil.exe để tạo IFM Media và các bước để cài đặt additional domain controller cho miền "hocict.edu.vn” trên SRV02 từ IFM Media tạo trên SRV01.

Bước 1: Trên DC (SRV01), sử dụng CMD và gõ lệnhntdsutil.exe, sau đó nhập tiếp Activate instance ntds rồi nhấn Enter, tiếp tục nhậpIFM rồi nhấn Enter và sau đó nhập create sysvol full c:\ifm,nhấn Enter


Nếu thành công, chúng ta sẽ nhìn thấy màn hình với thông tin trong cmd như sau "IFM media created successfully in c:\ifm”

Bước 2: Copy thư mục IFM đến máy chủ ở remote site (SRV02)

Bước 3: Cài đặt Active Directory Domain Services trên SRV02

1.Mở Server Manager, nhấp chuột vào dấu chấm than, chọn Promote this server to a domain controller…

2.Trên Deloyment Configuration, chọn Add a domain controller to an existing domain, nhập "hocict.edu.vn” vào hộp thoại Domain và nhấp Next.

3.Trên Domain Controller Options, phải đảm bảo rằng Domain Name System (DNS) server và Global Catalog (GC) được đánh dấu chọn, nhập mật khẩu cho Directory Services Restore Mode (DSRM) rồi nhấp Next.

4.Nhấp Next trên DNS Options.

5.Trên Additional Options, đánh dấu chọn vào mục Install from media và khai báo đường dẫn đến thư mục ifm đã sao chép về srv02 trước đó, nhấp Next.

6.Nhấp Next trên Paths

7.Nhấp Next trên Review Options

8.Trên Prerequisites Check, nhấp Install.

9.Nâng cấp thành công, chúng ta sẽ nhận thấy được màn hình như bên dưới.


 

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress