Sửa lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài Net Framework 4.0

Khi cài đặt một phần mềm có thể sẽ yêu cầu phải có Net Framwork 4.0 cài trước, nhưng đôi khi bạn sẽ gặp phiền toái với lỗi 8x8000222 khi cài Net Framework 4.0. Bài viết này sẽ trình bày cách sửa lỗi trên.
HRESULT 0xc8000222
Các bước thực hiện như sau:
1. Tắt dịch vụ Windows Update
Bước 1: Vào Start-->Run--> gõ "cmd" (CommandPromt Admin)
Bước 2: Gõ tiếp lệnh "net stop WuAuServ"
2. Đổi tên hoặc xóa thư mục SoftwareDistribution trong Windows
Bước 1: Vào Start-->Run--> gõ "%windir%"
Bước 2: Thay đổi tên hoắc xóa thư mục SoftwareDistribution
3. Khởi động dịch vụ Windows Update
Bước 1: Vào Start-->Run--> gõ "cmd" (CommandPromt Admin)
Bước 2: Gõ tiếp lệnh "net start WuAuServ"
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress