MOS - Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế được chuẩn hóa bởi Microsoft

MOS (Microsoft Office Specialist) là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới được sang tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện trực tuyến với 25 ngôn ngữ khác nhau.

MOS là gì?

 

  • MOS (Microsoft Office Specialist) là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới được sang tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện trực tuyến với 25 ngôn ngữ khác nhau.
  • MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng (Microsoft Office) do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.
  • Chứng chỉ tin học quốc tế MOS là thước đo hữu hình về kỹ năng và kiến thức CNTT mà người học được công nhận ở bất kỳ đâu trên Thế giới-là giá trị khác biệt của MOS so với các chứng chỉ CNTT khác tại Việt Nam
  • Các cấp độ của chứng chỉ MOS (Phiên bản 2010)

 

 

  • Bài thi được thực hiện trực tuyến trong thời gian 50 phút cho mỗi phần với điểm số 1000. Thí sinh hoàn thành bài thi ở điểm số từ 700 trở lên sẽ được Microsoft cấp chứng chỉ.

 Giá trị của chứng chỉ MOS


Đối với quốc tế

Chứng chỉ MOS được xem như là một chuẩn mực quốc tế và là chứng chỉ CNTT hàng đầu trên thế giới đánh giá các kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.

Đối với quốc gia

Được công nhận tương đương với chuẩn kỹ năng tin học nâng cao được quy định trong thông tư 03/BTTTT-CNTT ngày 11/3/2014
  • Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Quốc gia.

  • Tăng cường sức cạnh tranh và cơ hội hội nhập với các nước trong khu vực và Quốc tế

Đối với giáo dục - đào tạo

Cùng với chuẩn IC3, MOS được sử dụng để xây dựng như chuẩn đầu ra cho sinh viên. Đối với các trường phổ thông MOS được áp dụng như là một trong các tiêu chuẩn của trường tiên tiến.

Đối với học sinh - sinh viên

MOS là phương pháp chuẩn bị kiến thức & kỹ năng tin học phục vụ cho học tập và hữu ích cho sinh viên khi rời ghế nhà trường gia nhập vào lực lượng lao động.

Đối với doanh nghiệp

Sử dụng MOS như là công cụ hữu hiệu trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như thước đo về năng suất lao động

Đối với người tìm việc

MOS tạo sự nổi bật và ưu thế để giành được công việc mong muốn

Đối với người lao động

MOS là công cụ chủ yếu trong tiến trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực và kỹ năng lao động của nhân viên
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress