TDTU-Thông báo về việc học bù môn Cơ sở tin học 1 ngày 02-10-2014

Sinh viên các lớp xem lịch học bù bên dưới và tham dự đầy đủ, đúng giờ quy định.

Lịch học bù các lớp môn cơ sở tin học 1 - HK1(2014-2015)

Ngày học: Tuần 8 - Thứ 5 (02/10/2014)
  • 503021-191: Ca 1 - Phòng A503
  • 503021-182: Ca 2 - Phòng A510
  • 503021-77: Ca 4 - Phòng A705

Thông báo khác

  • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress