NTTU-Thông báo về việc xem lịch thi, điểm thi kết thúc môn học kỳ III năm học 2015-2016

Tất cả sinh viên các lớp có lịch thi môn TH-THVP 1, TH-THVP 2, Tin học - MOS 2 học kỳ III năm học 2015-2016

  • THVP1, THVP2:

+ Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 30/09/2016.

+ Xem kết quả thi kết thúc môn, khiếu nại về điểm từ ngày 07/10/2016 đến ngày 10/10/2016.

Liên hệ khiếu nại về điểm thi (nếu có) trực tiếp tại Văn phòng Trung Tâm Tin Học, sau ngày 10/10/2016 Trung tâm không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

  • Tin học - MOS 2:

+ Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 01/10/2016.

+ Xem kết quả thi kết thúc môn từ ngày 07/10/2016 đến ngày 10/10/2016.

Liên hệ khiếu nại về điểm thi (nếu có) trực tiếp tại Văn phòng Trung Tâm Tin Học, sau ngày 10/10/2016 Trung tâm không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, điểm thi tại website http://nttc.vn hoặc https://www.facebook.com/nttc.vn:

1. Điểm thi:

-https://goo.gl/9m8WwC
-https://goo.gl/QNXzGX

2. Lịch thi – Thông báo:
-https://goo.gl/pGJb3f
-https://goo.gl/6Y3zuf

Thông báo khác

  • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress