IU03 - Xử lý văn bản cơ bản

Tài liệu học tập module Xử lý văn bản cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014

Lý thuyết

Bài tập

 
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress