IU04 - Xử lý bảng tính cơ bản

Tài liệu học tập module Xử lý bảng tính cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014

Lý thuyết

 1. Định dạng bảng tính:
 2. Áp dụng công thức và hàm:
 3. Trình bày và phân tích tổ chức dữ liệu:
 

Bài tập

 • Định dạng: 
 • Nhóm hàm toán học:
 • Nhóm hàm xử lý chuỗi:
 • Nhóm hàm luận lý:
 • Nhóm hàm thời gian:
 • Nhóm hàm thống kê:
 • Nhóm hàm dò tìm và tham chiếu:
 • Nhóm hàm cơ sở dữ liệu:

Đề mẫu

 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Đề 4
 • Đề 5
 • Đề 6
 • Đề 7
 • Đề 8
 • Đề 9
 • Đề 10
 • Đề 11
 • Đề 12
 • Đề 13
 • Đề 14
 • Đề 15
 • Đề 16
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress