IU04 - Xử lý bảng tính cơ bản

Tài liệu học tập module Xử lý bảng tính cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014
Lý thuyết
Bài tập
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress