IU05 - Sử dụng trình chiếu cơ bản

Tài liệu học tập module Sử dụng trình chiếu cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014
Lý thuyết
 
Bài tập
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress