Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao

Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ký ngày 21 tháng 06 năm 2016 giữa Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Thông Tin Truyền Thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2016;
Căn cứ vào Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ký ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin;
Cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khi đã được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và đạt được tối thiếu 3 mô đun trong các mô đun của sau đây:
  1. Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao
  2. Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao
  3. Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao
  4. Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  5. Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều
  6. Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh
  7. Mô đun kỹ năng 13 (Mã ỈU13): Biên tập trang thông tin điện tử
  8. Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin
  9. Mô đun kỹ năng 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án 

Tài liệu liên quan:
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress