IU02 - Sử dụng máy tính căn bản

Tài liệu học tập module Sử dụng máy tính cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014
D9aang cap nhat
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress