Tùy chỉnh định dạng trong Excel

Tùy chọn này trong Excel cho phép chúng ta thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong ô theo một định dạng thỏa quy luật.

Chúng ta sử dụng một vài ký tự đặc biệt trong bảng bên dưới khi xây dựng tùy chọn định dạng (Custom Format)
Ký tự Ý nghĩa
@ Trình giữ chỗ cho văn bản (text)
# Trình giữ chỗ cho 1 ký số (tùy chọn)
0 Hiển thị giá trị số (bắt buộc)
* Lặp lại các ký tự phía sau nó
_ Thêm khoảng trắng phía sau nó
? Căn chỉnh chữ số với chiều dài căn khác


Ký tự @
Ký tự @ được sử dụng hiển thị văn bản, chúng ta có thể định dạng màu sắc hoặc hiển thị thêm văn bản vào phía trước hoặc sau nó.
Giá trị Yêu cầu hiển thị Mã định dạng Dữ liệu hiển thị
MCT Định dạng văn bản màu đỏ [Red]@ MCT
ID: 5886746 Thêm "MC" vào phía trước văn bản "MC"@ MCID:5886746
Mr. Hoc Thêm "Ly" vào phía sau văn bản @ "Ly" Mr. Hoc Ly

Ký tự *
Ký tự * được sử dụng để lấp đầy khoảng trống trong ô bởi ký tự theo sau nó.

Giá trị Yêu cầu hiển thị Mã định dạng Dữ liệu hiển thị
MOS Master Lấp đầy khoảng trống còn lại (phía trước) ô bởi dấu . *.@ .........MOS Master
IC3 GS5 Lấp đầy khoảng trống còn lại (phía sau) bởi dấu _ @*_ IC3 GS5________


Số 0
Sử dụng số 0 trong tùy chỉnh định dạng số để bắt buộc vị trí đó được hiển thị. Ví dụ, bạn muốn tất cả các số điều hiển thị 3 chữ số thì bạn hãy sử dụng ba số 0 (000) trong mã định dạng và kết quả 1 sẽ hiển thị thành 001
Giá trị Yêu cầu hiển thị Mã định dạng Dữ liệu hiển thị
1 Hiển thị 3 chữ số 000 001
18.9 Hiển thị 2 chữ số phần thập phân 0.00 18.90

Dấu ?
Sử dụng dấu ? để căn chỉnh dữ liệu thay vì hiển thị số 0 ở phía sau phần thập phân.
Giá trị Yêu cầu hiển thị Mã định dạng Dữ liệu hiển thị
1 Căn đều theo dấu chấm phân 0.? 1.  
18.9 Căn đều theo dấu chấm phân 0.? 18.9

Định dạng số:
Cú pháp: Giá trị dương; Giá trị âm; 0; Văn bản
Ví dụ: [Blue]#,##0.00;[Red](#,##0.00);[Yellow]0;[Green]@

Định dạng ngày:


BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

  • Chưa có bài viết cùng chuyên mục
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress