MOS 2016 - Các kỹ năng cốt lõi trong bài thi MOS Word 2016 Core

Thí sinh thành công trong kỳ thi Microsoft Word 2016 sẽ có hiểu biết cơ bản về môi trường Word và khả năng hoàn thành công việc một cách độc lập. Họ sẽ chứng minh việc áp dụng đúng các tính năng chính của Word 2016 bằng cách tạo và chỉnh sửa các tài liệu từ 2 đến 3 trang cho nhiều mục đích và tình huống khác nhau. Các ví dụ về tài liệu bao gồm các báo cáo chuyên nghiệp, bản tin nhiều cột, lý lịch trích ngang và thư từ kinh doanh.


Tạo và quản lý tài liệu (25-30%)

 • Tạo tài liệu
 • Điều hướng trong tài liệu
 • Định dạng tài liệu
 • Tùy chỉnh các tùy chọn và kiểu hiển thị trong tài liệu
 • In và lưu tài liệu

Định dạng văn bản, đoạn văn bản, và sections (25-30%)

 • Chèn văn bản và đoạn văn bản
 • Định dạng văn bản và đoạn văn bản
 • Sắp xếp thứ tự và gom nhóm văn bản và đoạn văn bản

Tạo bảng và danh sách (20-25%)

 • Tạo bảng
 • Hiệu chỉnh bảng
 • Tạo và hiệu chỉnh danh sách

Tạo và quản lý tham chiếu (5-10%)

 • Tạo và quản lý các kiểu đánh dấu tham chiếu
 • Tạo và quản lý các tham chiếu đơn giản

Chèn và định dạng các phần tử đồ họa (20-25%)

 • Chèn các phần tử đồ họa
 • Định dạng các phần tử đồ họa
 • Chèn và định dạng SmartArt

Lưu ý:

 • Danh sách các kỹ năng bên trên không phải là cuối cùng hoặc đầy đủ. 
 • Trong hầu hết các trường hợp, bài kiểm tra KHÔNG bao gồm các tính năng xem trước và một số tính năng sẽ chỉđược thêm vào bài kiểm tra khi chúng là có tính khả dụng chung.

 

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress