Windows 8-Bật chức năng Hibernate trên Windows 8

Hibernate là chức năng tắt máy trong Windows rất hữu dụng. Nó sẽ lưu lại trạng thái của máy và tự khôi phục lại ở lần mở máy tiếp theo. Mặc định trên Windows 8 không bật chức năng này. Thông qua bài viết, tôi xin trình bày cách để các bạn bật chức năng Hibernate trên Windows 8

Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào Control Panel từ Start menu


Bước 2: Click chọn Sytstem and Security


Bước 3: Click tiếp Change what the power buttons do


Bước 4: Click tiếp Change settings that are currently unvailable


Bước 5: Sick chọn vào Hibernate, sau đó click Save changes
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress