[Windows 8] - Cách cấu hình cho một chương trình chạy cùng Windows

Startup là nơi để bạn cài đặt các chương trình khởi động cùng với Windows, nếu bạn muốn chương trình nào sẽ tự chạy khi Windows khởi động thì cứ việc copy tập tin thực thi của chương trình đó vào thư mục này
Bước 1: Tại khung tìm kiếm của màn hình Start trên Windows 8 gõ "%appdata%"


Bước 2: Copy tập tin thực thi của chương trình muốn khởi động cùng Windows vào thư mục "Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs"

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress