Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản

Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ký ngày 21 tháng 06 năm 2016 giữa Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Thông Tin Truyền Thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2016;
Căn cứ vào Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ký ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin;
Cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khi đáp ứng được tất cả các mô đun của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản sau:
  1. Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
  2. Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
  3. Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản
  4. Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản
  5. Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản
  6. Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Tài liệu liên quan:
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress