Tài liệu học tập Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Xin tổng hợp và giới thiệu đến các bạn các tài liệu được sử dung trong quá trình học và ôn thi chứng chỉ ứng dung CNTT cơ bản. Tài liệu này đáp ứng các kiến thức được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Bộ tài liệu này gồm giáo trình chính, bài tập thực hành, câu hỏi trắc nghiệm và đề thi mẫu để học và thi 6 module theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

  • IU01-Hiểu biết về CNTT cơ bản
  • IU02-Sử dụng máy tính cơ bản
  • IU03-Xử lý văn bản cơ bản
  • IU04-Xử lý bảng tính cơ bản
  • IU05-Sử dụng trình chiếu cơ bản
  • IU06-Sử dụng Internet cơ bản

Giáo trình chính

Bài tập thực hành

Câu hỏi trắc nghiệm

Tài liệu tham khảo

Đề thi mẫu

Trắc nghiệm

Thực hành


 
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress